BNI UNIQUE CHAPTER

Connect Our Business Together :)

BNI UNIQUE CHAPTER

Connect Our Business Together :)

BNI UNIQUE CHAPTERBNI
เป็นองค์กรระดับโลกที่รวมกลุ่มผู้ประกอบการในระดับเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อช่วยเหลือในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และเป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการนตลาดแบบแนะนำธุรกิจ (Referral Organization) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และในปี 2015 BNI มีมากกว่า 7,500 Chapter และมีสมาชิกมากกว่า 180,000 คน ใน 60 ประเทศทั่วโลก มีการมอบโอกาสทางธุรกิจให้กันมากถึง 8 ล้านโอกาส หรือ 333,000 ล้านบาท และ BNI ประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี 2006 ปัจจุบันมี 28 Chapter 

BNI Unique Chapter
"สนุกสนาน หรรษา สมาชิกทุกคนได้ผลลัพธ์อย่างยั่งยืน"

มีสมาชิก 100 คน
ประชุมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 06.00 - 09.00 น.
สถานที่ Crystal design Center (CDC)


Directory : All Categories

PEN YOU DEE GRAPHIC DESIGN

PEN YOU DEE

Graphic Design, Advertising & Marketing, Matrix Powerteam , Branding&Marketing

สนใจเข้าร่วมประชุมกับ BNI Unique Chapter?

ปี 2015 BNI มีมากกว่า 7,500 Chapter และมีสมาชิกมากกว่า 180,000 คน ใน 60 ประเทศทั่วโลก
มีการมอบโอกาสทางธุรกิจให้กันมากถึง 8 ล้านโอกาส หรือ 333,000 ล้านบาท
และ BNI ประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี 2006 ปัจจุบันมี 28 Chapter
หากคุณคนหนึ่งที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ หรือมองหาพาทเนอร์
BNI Unique Chapter คือคำตอบหนึ่งของคุณ