First Generation และ New Generation

First Generation และ New Generation

  • 21 Mar 2023
ความแตกต่างของ First Generation และ New Generation ปรับตัวอย่างไรให้ทันโลกธุรกิจ

Share This :

สนใจเข้าร่วมประชุมกับ BNI Unique Chapter?

ปี 2015 BNI มีมากกว่า 7,500 Chapter และมีสมาชิกมากกว่า 180,000 คน ใน 60 ประเทศทั่วโลก
มีการมอบโอกาสทางธุรกิจให้กันมากถึง 8 ล้านโอกาส หรือ 333,000 ล้านบาท
และ BNI ประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี 2006 ปัจจุบันมี 28 Chapter
หากคุณคนหนึ่งที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ หรือมองหาพาทเนอร์
BNI Unique Chapter คือคำตอบหนึ่งของคุณ